Det som er styrende for arbeidet vårt

Vi har som prinsipp at vi selv skal kunne praktisk gjennomføre alle tiltak vi ber/rådgir andre om. Det fører til at vi som regel er med i praktisk innføring, oppstart og utpøving av teknikker, metoder og hjelpemidler. 

Alle som jobber i SPISS har lang erfaring i å arbeide og samarbeide  med personer som har diagnoser relatert til  autismespekteret, samt deres pårørende og personal. Vi er også opptatt av å holde oss godt orientert innen vårt felt. De som jobber i SPISS skal være forskjellige og ha forskjellig kunnskap og kompetanse innen autismefeltet, slik at vi kan supplere hverandre og tilsammen dekke den bredden og dybden som kreves når man skal tilby spisskompetanse. Metoder vi har kjennskap til og benytter er blant annet ABA (TIOBA, EIBI), TEACCH, Sosiale historier, SON-Rise, Lavaffektiv tilnærming, PDA-strategier, Intensiv interaksjon og Kognitiv affektiv trening. Spør oss, dersom det er metoder eller innfallsvinkler som ikke er spesifikt nevnt her, som du lurer på om vi kan jobbe etter. Vi velger metoder og innfallsvinkler med utgangspunkt i den enkelte persons egenskaper, samt i den foreliggende problemstilling og selvfølgelig i fullt samarbeid og forståelse med våre oppdragsgivere.

SPISS sitt arbeid bygger på noen grunnleggende verdier. Disse er: Faglig, Praktisk og Tilgjengelig.

Faglig

De som arbeider i SPISS skal ha omfattende kompetanse og bred praktisk erfaring på de områdene SPISS tilbyr tjenester. De råd og tips som SPISS sine medarbeidere tilbyr skal være fundert i både teoretisk kunnskap og praktisk erfaring som er relevant for det de arbeider med. SPISS sine medarbeidere skal være faglig oppdatert og godt orientert om  forskning og ny viten knyttet til aktuelle fagområder, samt ha oppdatert kunnskap om ulike metoder og materiell som finnes. SPISS sine medarbeidere skal også hele tiden være åpne for å knytte kontakter med andre fagmiljøer som er nyttige for de vi betjener.

Praktisk

Både materiellet som utgis på SPISS Forlag, de kurser og forelesninger som SPISS tilbyr, samt den veiledningen og opplæringen SPISS gir, skal være praksisrettet og oppleves som nyttig, forståelig og relevant. Selv om SPISS sine tjenester bygger på omfattende teoretisk kunnskap, skal dette formidles på en slik måte at det ikke kreves forkunnskaper eller teoretisk tyngde innen våre fagområder for å kunne nyttiggjøre seg våre tilbud. Veiledning/opplæring skal i størst mulig omfang være hands-on, med demonstrasjoner og praktisk arbeid der behovet er.

Tilgjengelig

Det skal være lett å få hjelp hos SPISS. Vi skal ikke ha lange ventelister og vil strekke oss langt for å imøtekomme behovene til de som leier oss inn. Vi stiller ingen krav til dokumenterte diagnoser, så lenge det vi tilbyr oppleves som nyttig. SPISS sine medarbeidere skal kunne kontaktes på flere måter: pr telefon, på e-post eller pr. brev. Vi kan tilby veiledning via flere kanaler, som samtaler på vårt kontor eller der oppdragsgiver måtte ønske, telefonveiledning, videosamtale, chat eller e-post / brev, i tillegg til direkte jobbing i hjemmet, i barnehagen/på skolen, i boligen eller annet ønsket sted. Videre mener vi at vi må jobbe når den vi skal hjelpe er tilgjengelig, ikke at vedkommende må være tilgjengelig når vi er på jobb. Dette fører til at vi ikke har faste arbeidstider, men jobber når det funker for den/de vi skal hjelpe, enten det er tidlig på morgenen eller sent på kvelden, i helger eller i ferier. Og selvfølgelig også på vanlige hverdager og på dagtid.

09.04.2020 14.07