Våre verdier

SPISS sitt arbeid bygger på noen grunnleggende verdier. Disse er: Faglig, Praktisk og Tilgjengelig.

Faglig

De som arbeider i SPISS skal ha omfattende spesialpedagogisk kompetanse og bred praktisk erfaring på de områdene SPISS tilbyr tjenester. De råd og tips som SPISS sine medarbeidere tilbyr skal være fundert i både teoretisk kunnskap og praktisk erfaring som er relevant for det de arbeider med. SPISS sine medarbeidere skal være faglig oppdatert og godt orientert om  forskning og ny viten knyttet til aktuelle fagområder, samt ha oppdatert kunnskap om ulike metoder og materiell som finnes. SPISS sine medarbeidere skal også hele tiden være åpne for å knytte kontakter med andre fagmiljøer som er nyttige for de vi betjener.

Praktisk

Både materiellet som utgis på SPISS Forlag, de kurser og forelesninger som SPISS tilbyr, samt den veiledningen SPISS gir, skal være praksisrettet og oppleves som nyttig, forståelig og relevant. Selv om SPISS sine tjenester bygger på omfattende teoretisk kunnskap, skal dette formidles på en slik måte at det ikke kreves forkunnskaper eller teoretisk tyngde innen våre fagområder for å kunne nyttiggjøre seg våre tilbud.

Tilgjengelig

Det skal være lett å få hjelp hos SPISS. Vi skal ikke ha lange ventelister og vil strekke oss langt for å imøtekomme behovene til de som leier oss inn. Vi stiller ingen krav til dokumenterte diagnoser, så lenge det vi tilbyr oppleves som nyttig. SPISS sine medarbeidere skal kunne kontaktes på flere måter: pr telefon, på e-post eller pr. brev. Vi kan tilby veiledning via flere kanaler, som telefonveiledning, videosamtale, chat eller e-post / brev, i tillegg til direkte samtaler på vårt kontor eller annet ønsket sted.

05.09.2015 17.01